PETRIT HOXHAJ

Inxh. Hoxhaj është diplomuar si inxhinier ndertimi dhe sanitar nga Instituti i Ndertimit, Korea që nga viti 1967. Z. Hoxhaj ka qenë përgjegjës për menaxhimin e ndërtesave publike, rrugë, furnizimi me ujë dhe sistemin e kanalizimve, shef i Departamentit të Planifikimit Hidro-Sanitare të Institutit të Studimeve dhe Projektimeve Nr.4, shef i Departamentit të Planifikimit Mekanik, Instituti Shtetëror Ushtarak, në Tiranë.
Ai mori licencën nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit. Inxh. Hoxhaj ka qenë 10 vjet një staf i lartë ne kompanine projektuese AEC, përgjegjës për inxhinerine civile dhe hidro-sanitare, dhe më shumë se 10 vjet si konsulent për projektimin e ndërtimin hidro-sanitar në “NEJON” shpk. Inxh. Hoxhaj tani është drejtor teknik i kompanisë “ARKIMADE”, përgjegjës për punët civile dhe hidro-sanitare.
Z. Hoxhaj është një inxhinier me përvojë shumë përgjegjës për përgatitjen e Termave të Referencës, projekt idete, projekt zbatimet, perpilimi i preventivave, mbikëqyrjen e punëve dhe përgatitja e dokumenteve të tenderit dhe në ekspertizën e prokurimit, në të gjitha llojet e ndërtesave private dhe publike. Ai është inxhinier me përvojë dhe koordinator në shumë projekte mes palëve të ndryshme të tilla si Ministria e Arsimit (financuar përmes buxhetit të shtetit dhe Bankës Botërore), Bashkia e Tiranës (financuar me anë të buxhetit të shtetit dhe të Këshillit të Evropës), Ministria e Puneve Publike dhe Transportit (financuar përmes shtetit buxheti dhe Banka Botërore), Bashkia e Durrësit, Bashkia e Fierit, KfW, UNDP Shqipëri dhe USAID.