Rruga "Himë Kolli" , Ndertesa Nr24, Hyrja Nr9
Ap 14, Kodi Postal 1001
Tirana
Albania

E-mail:

[email protected]

Telefon:

00355 / 4 / 450 2890

Celular:

00355 / 68 20 56076 ; 069 20 56076
Informacion:
  • Planifikim Urban
  • Dizajn Arkitekturor dhe Interier
  • Ndertim
  • Rruge
  • Furnizim me uje dhe kanalizime
  • dhe mbikeqyrja e tyre!

Emer

Email

Tel

Mesazhi