ILIAS HOME 2

The objective of the R&F is to discourage the destruction and/or abandonment of traditional homes in favor of anonymous new structures. To attain its objective the R&F will provide complementary financial and technical support to homeowners of selected villages through targeted assistance to eligible homeowners of traditional dwellings (75) to repair their roofs and facades in accordance with traditional techniques and materials. It will also assist elected municipalities, communes and villages located in Albania’s Southern Coastal zone in preserving, protecting and enhancing their natural and cultural resources, while utilizing these assets for economic development. The selected villages include in the Municipality of Himara: Vuno, Ilias, Old Dhermi, Old Himara and Old Qeparo; and in the Commune of Lukove: Luksht (a neighborhood of Lukove), Nivice and Piqeras. Additionally, for sustainability purposes and to further support comprehensive local economic development, the R&F will include a Bed and Breakfast (B&B) Window to pilot interior improvements on a limited number of homes (20) so as to diversify the tourism product of the Southern Coast. The B&B initiative will partially finance the unobtrusive adaptation of interiors to the conditions of modern living in order to diversify the tourism product and address shortfalls in the provision of hospitality services in the coastal area. The roof repair is very important for the lifetime of these houses. The facades revitalization is important for the traditional values of these houses and also for the improvement of finishes such as doors and windows.

RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS SË KOREOGRAFISË TIRANË

Shkolla ndodhet në rrugën “Petro Nini Luarasi”, Tiranë. Shkolla është tre dhe katër kate dhe ka një sipërfaqe totale prej 1800 m2. Në këtë shkollë studiojnë nxënës të moshave 10-18 vjeç, cikli i ulët dhe i mesëm, klasat mësimore nga 4-12.
-Duke parë gjendjen tejet të amortizuar të godinës, ndërhyrja e parë është bërë në drejtim të rikonstruksionit të saj.
-Së dyti janë sistemuar terrenet e jashtme.
-Së treti është punuar me sigurinë dhe emergjencën.
-Së fundmi është punuar me fasadat dhe sistemin e termoizolimit dhe të kursimit të energjisë.

RECONSTRUCTION OF CHOREOGRAPHY SCHOOL IN TIRANA

The school is located on “Petro Nini Luarasi” street in Tirana. School is three and four floors and has a total area of 1800 m2. In this school study students aged 10-18 years, elementary education and secondary education, the teaching grades 4-12.
Looking at the worn condition of the building, the first intervention was made towards its reconstruction.
An accurate work is done with the territory adjustment and surrounding wall fence.
Security and emergency is another important intervention.
Regarding the facades is used thermal insulation system for energy saving.

9-YEAR SCHOOL IN DRIZA, GRAMSH

The proposed plot is located in the village of Driza and has an area of 3500m2. In this parcel is proposed to build a new 9-year school by almost the same features and dimensions as the existing school, which is located in the area to be flooded by HydroPower of Banja.

The new school has a surface of 660 m2. It retains the same facilities as the existing schools, with the change from 9 classes added a class and for sanitary facilities as well as included in the new building.

Also, work has been done in terms of the regulations in order to improve the new school in relation to the existing school, for example classroom doors will be open outside, the facade is insulated with mantle system, the windows are double glazed for a better thermal insulation.

Related to sound insulation bricks are used for sharing 20 cm reader of classes, and is used mineral fiber ceiling. A special study has been done and the lighting of classrooms; in connection with natural lighting surface of windows in relation to the floor that the class is 20% (according to norms), while in connection with artificial lighting are used 6 lights be installed in the ceiling.

SHKOLLE 9-VJEÇARE NE DRIZE, GRAMSH

Parcela e propozuar ndodhet në fshatin Drize dhe ka një sipërfaqe prej 3500m2. Në këtë parcelë propozohet të ndërtohet një shkollë e re 9-vjeçare me pothuaj të njëjtat karakteristika dhe përmasa si shkolla ekzistuese, e cila ndodhet në zonen që do të përmbytet nga Hidrocentrali i Banjës.

Shkolla e re ka një sipërfaqe 660 m2. Ajo ruan të njëjtat ambjente si shkolla ekzistuese, me ndryshimin që nga 9 klasa shtohet një klase për parafillorin si edhe nyjet sanitare përfshihen në ndertesën e re.

Gjithashtu, është punuar dhe në drejtim të normativave me qëllim përmiresimin e shkollës së re në raport me shkollën ekzistuese, si psh. dyert e klasave janë me hapje nga jashtë, fasada është e termoizoluar me sistem mantel, dritaret janë me xhama dopio për një izolim me të mirë termik. Në lidhje me izolimin akustik janë përdorur tullat 20 cm me bira për ndarjen e klasave, si edhe është përdorur tavani me fibra minerale. Nje studim i veçantë është bërë dhe me ndriçimin e klasave; në lidhje me ndriçimin natyral sipërfaqja e dritareve në raport me sipërfaqen e dyshemesë së klasës është 20% (sipas normativave), ndërsa në lidhje me ndriçimin artificial janë përdorur 6 plafoniera të inkasuara në tavan.

RECONSTRUCTION OF THE MOVIE THEATER “ZIHNI SAKO”

The movie theater “Zihni Sako” is located about 500 m northwest of the historic city center.
This building is built in the 70s with a footprint area of 1100 m2, has worked as a temple of theatrical culture of the city.
Looking at the worn condition of the building is the first intervention made in its reconstruction.
Existing spaces are reorganized and adapted to new areas with the aim to create a contemporary theater.
It is intervened with the hall, with the acoustics and lighting, using contemporary materials.
It is intervened in particular with facades and the territory around the facility.

RIKONSTRUKSION KINOTEATRI “ZIHNI SAKO” GJIROKASTËR

Godina e kinoteatrit “Zihni Sako” ndodhet rreth 500 m në veriperëndim të qendrës historike të qytetit. Një godinë e ndërtuar në vitet ‘70 me një sipërfaqe ndërtimi prej 1100 m2, ka funksionuar si tempulli i kulturës teatrale të qytetit.
Duke parë gjendjen tejet të amortizuar të godinës ndërhyrja e pare është bërë në drejtim të rikonstruksionit të saj.
Janë riorganizuar hapësirat ekzistuese dhe përshtatur në ambjente të reja si kërkesë e teatrove bashkëkohorë.
Është punuar me sallën, me pjesën e akustikës dhe ndriçimit të saj, duke e trajtuar me materialet dhe kërkesat e kohës.
Është punuar në mënyrë të veçantë me fasadat dhe sistemimin përreth objektit.

RIKONSTRUKSION PALLATI I KULTURËS GRAMSH

Pallati i Kulturës Gramsh ndodhet në hyrje të qytetit të Gramshit, në pjesën perëndimore të tij. Ai është ndërtuar në vitet 60 dhe nuk është rikonstruktuar asnjëherë. Sipërfaqja e tij në plan është rreth 1100 m2.

Ndërhyrjet që propozohen përfshijnë rikonstruksion total të sallës së kinoteatrit, holleve hyrës, tualeteve dhe fasadës së objektit. Salla e kinoteatrit propozohet të vishet me panele akustike, ndërsa në dysheme është propozuar shtrimi me parket laminat. Tavanet propozohen me karton gips dhe ndriçimi pjesërisht do të jetë me plafoniera dhe pjesërisht i maskuar me shirita led. Do të zëvendësohen të gjitha poltronat e sallës dhe do të aplikohet sistem i ri për fonine. Hollet kryesore do të shtrohen me pllaka gres porcelanat dhe do të kenë tavane të varuara karton gips, në mënyrë që të ketë një sistem të kombinuar dhe dekorativ ndriçimi.

Në fasada propozohet veshja me pllaka ngjyrë gri të çelet, kombinuar me suva grafiato me ngjyrë të verdhë për t’i dhënë më shumë gjallëri. Duke qenë djep i kulturës së qytetit të Gramshit, në fasadën ballore që i korrespondon hyrjes kryesore, propozohet veshja me shirita alukobondi shumëngjyrësh, që simbolizojnë tastierën e pianos.

Ky objekt do i shtojë gjallerinë qytetit, duke mirepritur artedashësit e tij.

RECONSTRUCTION OF CULTURE PALACE OF GRAMSH

Gramsh Culture Palace is located at the entrance of the city of Gramsh, in its western part. It was built in the 60’s and has not been reconstructed ever. Its surface is about 1100 m2 floor plan.

The proposed interventions include total reconstruction of the entrance hall, introductory halls, toilets and facade of the building. The Cinema Hall walls will be covered with acoustic panels, while the floor with laminate flooring. The ceilings will be with gypsum cardboard and lighting will be partially with overhead light and partially with LED strips. The armchairs will be replaced with new ones and will be applied a new phonic system

The proposed facades will be coating with gray tiles, combined with yellow plaster. Being the cradle of the culture of the city of Gramsh, frontal facade corresponding to the main entrance, has been covered with alucobond colorful stripes, symbolizing the piano keyboard.

This facility will add vitality to the city, welcoming his art lovers.

INTERNATIONAL LANDSCAPE DESIGN COMPETITION FOR TIRANA’S PARK OF FAITH

For the challenge proposed by Atelier Albania with this International Landscape Design Competition for Tirana’s Park of Faith, PROAP has joined forces with Albanian office ARKIMADE so that with a strong local and international team, the questions and issues proposed by the competition organizers can be addressed with a local focus of the design proposal. This collaboration permits getting the most out of the two companies experience and bring to the design the complementary expertise of their teams.

The city of Tirana as suffered overwhelming transformations in the last two decades with particular consequences in its urban condition, with a huge increase in population and a consequently increase in car and vehicles circulation. Demographics and rural exodus as had a significant impact in the city’s life and organization. This transformation is a dynamic that the main purposes of this competition reflect.

“Faith” is perceived not as part of a particular system of religious belief but as a spiritual condition of Mankind. The “Park of Faith” is considered in our proposal as the opportunity, within the city and its numerous religious temples and buildings, to create spiritual spaces not specifically associated with one or another religion, but with the spiritual condition of Men.

The matrix is the unit from which the new layer of the city’s vocabulary emerges. Its simple rule gets materialized with different intensities and intentions, function of the urban condition and context. In the main axis, it reaches its peak of formalization and perception, since the rules are quite clear and need that rigidity as a support for space clarification. Different lanes for different traffic, parking spaces, bicycle paths, sidewalks…

Once established the axis as the most rigid element of the matrix materialization, its rarefaction begins in the direction of the fragmented open spaces of the Park. Patch becomes line that becomes point, all in search of a spatial referential for the overall design. Inside the gardens, the intervention is reduced to a minimum, recognizing some of the existing elements and eliminating others always in search of simplification and clarity. The only new and stronger elements to be added, after this first effort of simplification, are the Landart sculptures introduced as a tool for creating spaces of contemplation and meditation. Simple forms (circles of various sizes) are created in several ways: topographical manipulation (depressions), tree edges, water features, linear patterns, etc. The circle in its purest form, suggests the urge for gathering, inherent in all animals, and appeals to concentration and meditation while appealing for the feelings of unity, wholeness, and infinity.

Light, also associated with the matrix, will give a new layer of signification to the Park in its relation with spirituality. Lighting fixtures, sometimes linear and part of the major units, or just punctual when associated to areas where the matrix rarefaction as attained its maximum expression, will add a metaphorical and yet subtle layer of communication to the overall proposal. Seen from above at night, the Park will appear as a multitude of light pixels and lines that unify, in a conceptual way, these spaces and will constitute one major event in the city’s imagery. Light, always associated to illumination and truth since the beginning of times, will also play an important part in the Park’s capacity of relating the city with spirituality.

KONKURS NDËRKOMBËTAR PROJEKTIMI PEIZAZHI PËR PARKUN E BESIMIT NË TIRANË

Për sfidën e propozuar nga Atelier Shqipëria me këtë Konkurs Ndërkombëtar Projektimi Peizazhi për Parkun e Besimit të Tiranës, PROAP ka bashkuar forcat me ARKIMADE në mënyrë që me një ekip të fortë vendor dhe ndërkombëtar, pyetjet dhe çështjet e propozuara nga ana e organizatorëve të konkursit mund të adresohen me një fokus lokal të projektit të propozuar. Ky bashkëpunim synon të nxjerrë më të mirën nga përvoja e dy kompanive dhe të sjellë në hartimin e projektit eksperienca të ekspertizës plotësuese të ekipeve të tyre.

Qyteti i Tiranës ka pësuar transformime dërrmuese në dy dekadat e fundit me pasoja të veçanta në gjendjen e saj urbane, me një rritje të madhe të popullsisë dhe si pasojë rritje të numrit të makinave dhe automjeteve në qarkullim. Demografia dhe eksodet rurale kanë patur një ndikim të rëndësishëm në jetën dhe organizimit të qytetit. Ky transformim është as dinamike sa qëllimet kryesore të kësaj gare pasqyrojnë.

“Besimi” është perceptuar jo si pjesë e një sistemi të veçantë të besimit fetar, por si një kusht shpirtërore të njerëzimit. “Parku i Besimit”, është konsideruar në propozimin tonë si mundësi, brenda qytetit dhe në tempujt e tij të shumtë fetarë dhe ndërtesave, të krijojë hapësira shpirtërore që nuk lidhen në mënyrë specifike me një apo një tjetër fe, por me kushtet shpirtërore të Njeriut.

Matrica është njësia për të cilën qyteti ka nevojë ta shtojë në fjalorin e tij. Sundimi i saj i thjeshtë materializohet me intensitet dhe synime të ndryshme, funksionin e gjendjes urbane dhe kontekstin. Në aksin kryesor, ajo arrin kulmin e formalizimit dhe perceptimit, pasi rregullat janë mjaft të qarta dhe ka nevojë për këtë ngurtësi si një mbështetje për sqarimin e hapësirës. Korsi të ndryshme për trafiqe të ndryshme, hapësirat e parkimit, shtigjeve për biçikleta, trotuaret …

Pasi kemi krijuar aksin si elementi më i ngurtë i materializimit të matricës, rrallimi i saj fillon në drejtim të hapësirave të fragmentuara të Parkut. Parcela bëhet vijë e cila bëhet pikë, të gjithë në një kërkim referencial hapësinor për hartimin e përgjithshëm të projektit. Brenda kopshteve, ndërhyrja është reduktuar në minimum, duke pranuar disa nga elementet ekzistuese dhe eliminimin e të tjerëve gjithmonë në kërkim të thjeshtimit dhe qartësisë. Të vetmet elemente të rinj dhe më të fortë që shtohen, pas përpjekjes së parë të thjeshtëzimit, janë skulpturat Landart futur si një mjet për krijimin e hapësirave të meditimit dhe meditim. Forma të thjeshta (rrathë të madhësive të ndryshme) janë krijuar në disa mënyra: manipulime topografike (depresioneve), kënde me pemë, hapesira ujore, modele lineare, etj. Rrethi në formën e tij të pastër, sugjeron nevojën për të mbledhur, e natyrshme në të gjithë kafshët, dhe apelon për koncentrim dhe meditim, ndërsa bën thirrje për ndjenjat e unitetit, tërësisë, dhe pafundësisë.

Drita, e lidhur edhe me matricën, do të japë një shtresë të re të kuptimit në Park në marrëdhëniet e saj me spiritualitetin. Ndriçuesit, ndonjëherë linearë dhe pjesë të njësive më të mëdha, ose vetëm pikësorë kur aplikohet në zonat ku ka rrallim të matricës për të arritur shprehjen e tyre maksimale, do të shtojë një shtresë metaforike dhe ende delikate të komunikimit me propozimin e përgjithshëm. E parë nga lart natën, Parku do të duket si një numër pixel-ash dhe linjash të lehta që unifikojnë, në një mënyrë konceptuale, dhe do të përbëjë një ngjarje e madhe në imazhet e qytetit. Drita, gjithmonë e lidhur për ndriçimin dhe të vërtetën që nga fillimi i kohës, do të luajë gjithashtu një rol të rëndësishëm në kapacitetin e Parkut për të lidhur qytetin me spiritualitetit.

RECONSTRUCTION OF 64 HEALTH CARE CLINICS IN KUKES

With the request of the Ministry of Health and Public Health Directorate of Kukes are implemented the detailed designs and cost estimates for 64 Health Care Clinics in Kukes. Detailed Desing and cost estimate for the reconstruction of 64 health care clinics, was implemented in full coherence with the design requirements given task.

For each village was developed the technical implementation design, cost estimate and work schedule, based on data collected in the field and in continues communication with the Public Health Directorate of Kukes.

The design provide total reconstruction of the buildings, including new floor tiles, plaster, wall paint, new doors and windows, new electric system and equipment, new hidraulic system, cooling and heating system. The yard will be reconstructed with new sidewalk around the building, new fence and gate, grass surface and trees, etc.

The design does not provide interference in construction, it provides reinforcement of the foundation, and repair of the cracks on the walls when present.

The building is made accessible for the Persons with Disability, proposing a ramp at the main entrance of the building, handrails along the corridors, strips with rough surfaces on the floor, widening the doors, designing a toilet for disabled, etc.

RIKONSTRUKSION DHE ADAPTIM I QENDRËS KOMUNITARE PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Kjo Qendër ndodhet në pjesën jugore të Qendrës Spitalore në Lushnje. Godina që do të adaptohet është 1 kat dhe ka një sipërfaqe rreth 500 m2.
Kjo Qendër do t’u shërbejë fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale (grupmosha 6-16 vjec). Kapaciteti maksimal i qendrës është maksimumi 25 persona.
Në ambjentet e kësaj Qendre përfshihen dhomat e fizioterapisë, logopedisë, vlerësimit dhe terapisë individuale, laboratore, klasa edukimi, menca, etj.

RECONSTRUCTION OF 41 HEALTH CARE CLINICS IN TROPOJA

With the request of the Ministry of Health and Public Health Directorate of Kukes are implemented the detailed designs and cost estimates for 41 Health Care Clinics in Tropoja. Detailed Desing and cost estimate for the reconstruction of 41 health care clinics, was implemented in full coherence with the design requirements given task.

For each village was developed the technical implementation design, cost estimate and work schedule, based on data collected in the field and in continues communication with the Public Health Directorate of Kukes.

The design provide total reconstruction of the buildings, including new floor tiles, plaster, wall paint, new doors and windows, new electric system and equipment, new hidraulic system, cooling and heating system. The yard will be reconstructed with new sidewalk around the building, new fence and gate, grass surface and trees, etc.

The design does not provide interference in construction, it provides reinforcement of the foundation, and repair of the cracks on the walls when present.

The building is made accessible for the Persons with Disability, proposing a ramp at the main entrance of the building, handrails along the corridors, strips with rough surfaces on the floor, widening the doors, designing a toilet for disabled, etc.

RIKONSTRUKSIONI I 64 AMBULANCAVE DHE QENDRAVE SHËNDETËSORE NË KUKËS

Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Drejtorisë së Shëndetit Publik të Qarkut Kukës, u hartuan Projekt-Zbatimi dhe Preventivat e 64 Qendrave Shëndetësore dhe Ambulancave në Kukës. Projekti teknik i zbatimit dhe preventivi përkatës për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore dhe ambulancave, u realizua në koherencë të plotë me kërkesat e detyrës së projektimit të dhënë. Për çdo fshat u hartua projekti teknik, preventivi përkatës dhe grafiku i punimeve, mbeshtetur në të dhënat e marra në terren dhe në komunikim me Drejtorinë e Shëndetit Publik të Kukësit.

Projekti parashikon rikonstruksion të plotë të ndërtesës, përfshirë pllaka të reja, suvatim dhe lyerje, dyer dhe dritare të reja, sistem të ri elektrik dhe hidraulik, sistem ngrohje ftohje. Oborri do te rikonstruktohet plotësisht me trotuar të ri përreth objektit, rrethim të ri dhe portë të re, sipërfaqe të gjelbëruara dhe pemë, etj.

Projekti nuk parashikon ndërhyrje në konstruksion, janë zgjeruar dhe është rritur lartësia e dyerve për t‘i bërë ato të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar dhe për të lëvizur lirisht me barelë. Për objektet që kanë çedime të themeleve është ndërhyrë duke i përforcuar ato me nën themel, ndërsa për riparimin e çarjeve janë përdorur kapset beton arme.

Për personat me aftësi të kufizuar (P.A.K), në çdo ndërtesë, kur e lejon sipërfaqa e sheshit dhe lartësia e xokolit, është parashikuar një pandus nga niveli i tokës së sistemuar deri në kuotën ±0.00 të ndërtesës, me pjerrësi max. deri 6%. Ndërtesat janë përshtatur plotësisht për PAK, duke propozuar parmakë përgjatë korridoreve, apo duke krijuar rripa me sipërfaqe të ashpër në dysheme, tualet për PAK, etj.

RIKONSTRUKSIONI I 41 AMBULANCAVE DHE QENDRAVE SHËNDETËSORE NË TROPOJË

Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Drejtorisë së Shëndetit Publik të Qarkut Kukës, u hartuan Projekt-Zbatimi dhe Preventivat e 41 Qendrave Shëndetësore dhe Ambulancave në Tropojë. Projekti teknik i zbatimit dhe preventivi përkatës për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore dhe ambulancave, u realizua në koherencë të plotë me kërkesat e detyrës së projektimit të dhënë. Për çdo fshat u hartua projekti teknik, preventivi përkatës dhe grafiku i punimeve, mbeshtetur në të dhënat e marra në terren dhe në komunikim me Drejtorinë e Shëndetit Publik të Kukësit.

Projekti parashikon rikonstruksion të plotë të ndërtesës, përfshirë pllaka të reja, suvatim dhe lyerje, dyer dhe dritare të reja, sistem të ri elektrik dhe hidraulik, sistem ngrohje ftohje. Oborri do te rikonstruktohet plotësisht me trotuar të ri përreth objektit, rrethim të ri dhe portë të re, sipërfaqe të gjelbëruara dhe pemë, etj.

Projekti nuk parashikon ndërhyrje në konstruksion, janë zgjeruar dhe është rritur lartësia e dyerve për t‘i bërë ato të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar dhe për të lëvizur lirisht me barelë. Për objektet që kanë çedime të themeleve është ndërhyrë duke i përforcuar ato me nën themel, ndërsa për riparimin e çarjeve janë përdorur kapset beton arme.

Për personat me aftësi të kufizuar (P.A.K), në çdo ndërtesë, kur e lejon sipërfaqa e sheshit dhe lartësia e xokolit, është parashikuar një pandus nga niveli i tokës së sistemuar deri në kuotën ±0.00 të ndërtesës, me pjerrësi max. deri 6%. Ndërtesat janë përshtatur plotësisht për PAK, duke propozuar parmakë përgjatë korridoreve, apo duke krijuar rripa me sipërfaqe të ashpër në dysheme, tualet për PAK, etj.

RECONSTRUCTION OF 33 HEALTH CARE CLINICS IN KRUMA

With the request of the Ministry of Health and Public Health Directorate of Kukes are implemented the detailed designs and cost estimates for 33 Health Care Clinics in Kruma. Detailed Desing and cost estimate for the reconstruction of 33 health care clinics, was implemented in full coherence with the design requirements given task.

For each village was developed the technical implementation design, cost estimate and work schedule, based on data collected in the field and in continues communication with the Public Health Directorate of Kukes.

The design provide total reconstruction of the buildings, including new floor tiles, plaster, wall paint, new doors and windows, new electric system and equipment, new hidraulic system, cooling and heating system. The yard will be reconstructed with new sidewalk around the building, new fence and gate, grass surface and trees, etc.

The design does not provide interference in construction, it provides reinforcement of the foundation, and repair of the cracks on the walls when present.

The building is made accessible for the Persons with Disability, proposing a ramp at the main entrance of the building, handrails along the corridors, strips with rough surfaces on the floor, widening the doors, designing a toilet for disabled, etc.

RIKONSTRUKSIONI I 33 AMBULANCAVE DHE QENDRAVE SHËNDETËSORE NË KRUMË

Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Drejtorisë së Shëndetit Publik të Qarkut Kukës, u hartuan Projekt-Zbatimi dhe Preventivat e 33 Qendrave Shëndetësore dhe Ambulancave në Krumë. Projekti teknik i zbatimit dhe preventivi përkatës për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore dhe ambulancave, u realizua në koherencë të plotë me kërkesat e detyrës së projektimit të dhënë. Për çdo fshat u hartua projekti teknik, preventivi përkatës dhe grafiku i punimeve, mbeshtetur në të dhënat e marra në terren dhe në komunikim me Drejtorinë e Shëndetit Publik të Kukësit.

Projekti parashikon rikonstruksion të plotë të ndërtesës, përfshirë pllaka të reja, suvatim dhe lyerje, dyer dhe dritare të reja, sistem të ri elektrik dhe hidraulik, sistem ngrohje ftohje. Oborri do te rikonstruktohet plotësisht me trotuar të ri përreth objektit, rrethim të ri dhe portë të re, sipërfaqe të gjelbëruara dhe pemë, etj.

Projekti nuk parashikon ndërhyrje në konstruksion, janë zgjeruar dhe është rritur lartësia e dyerve për t‘i bërë ato të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar dhe për të lëvizur lirisht me barelë. Për objektet që kanë çedime të themeleve është ndërhyrë duke i përforcuar ato me nën themel, ndërsa për riparimin e çarjeve janë përdorur kapset beton arme.

Për personat me aftësi të kufizuar (P.A.K), në çdo ndërtesë, kur e lejon sipërfaqa e sheshit dhe lartësia e xokolit, është parashikuar një pandus nga niveli i tokës së sistemuar deri në kuotën ±0.00 të ndërtesës, me pjerrësi max. deri 6%. Ndërtesat janë përshtatur plotësisht për PAK, duke propozuar parmakë përgjatë korridoreve, apo duke krijuar rripa me sipërfaqe të ashpër në dysheme, tualet për PAK, etj.

HOUSING PLAN AND IMPLEMENTATION DESIGN FOR 17 HOUSES IN GRAMSH (QERRET PLOT)

In Qerret Plot there are designed seven houses:

House nr 4 Type 6 / 120 m2(2 floors) House nr 5 Type 7 / 95 m2(2 floors)

House nr 6 Type 7 / 95 m2(2 floors) House nr 7 Type 6 / 120 m2(2 floors)

House nr 8 Type 1 / 76 m2 House nr 9 Type 1 / 76 m2

House nr 10 Type 1 / 76 m2

The works regarding territory adjustment are the excavation of the property, and the houses of the second line especially are designated to be increase regarding its level in order to fit to the slope of the property and access road. Also, the works regarding territory adjustment are wire cage for bearing stone walls behind the houses, and ditches along the mentioned bearing wall. It is important to mention that in the plot is designated the road to access the houses of the second line. The reason of this action is to create conditions for the accessibility of this plot to the existing road. The road will be gravel road with ditch from one side. The houses are fenced with wire fence.

STUDIM URBAN DHE PROJEKT-ZBATIM PËR 17 SHTËPI NË GRAMSH (PARCELA QERRET)

Në parcelën e Qerretit janë parashikuar të ndërtohen shtatë shtëpi:

Shtëpia nr 4 tip 6 / 120 m2 Shtëpia nr 5 tip 7 / 95 m2

Shtëpia nr 6 tip 7 / 95 m2 Shtëpia nr 7 tip 6 / 120 m2

Shtëpia nr 8 tip 1 / 76 m2 Shtëpia nr 9 tip 1 / 76 m2

Shtëpia nr 10 tip 1 / 76 m2

Punimet në lidhje me sistemimin e territorit janë gërmimet e parcelës, dhe shtëpitë në rreshtin dytë në veçanti janë parashikuar të kenë rritje në lidhje me nivelin e tyre në mënyrë që të përshtaten në pjerrësinë e rrugës dhe të terrenit. Gjithashtu, punimet në lidhje me sistemimin e territorit përfshijnë muret mbajtës me gurë prapa shtëpive, dhe kuneta përgjatë mureve mbajtës. Është e rëndësishme të përmendet se në parcelë është parashikuar rrugë për të hyrë në shtëpitë e rreshtit te dytë. Arsyeja e këtij veprimi është që të krijojë kushte për qasje të këtyre pronave me rrugën ekzistuese. Rruga do të jetë rrugë zhavorr me kunetë nga njëra anë. Shtëpitë janë të rrethuara me gardh teli.

HOUSING PLAN AND IMPLEMENTATION DESIGN FOR 17 HOUSES IN GRAMSH (GRAMSH PLOT)

In Gramsh Plot there are designed two houses:

House nr 2 Type 1 / 76 m2(2 floors)

House nr 3 Type 2 / 95 m2(2 floors)

The works regarding territory adjustment are wire cage for bearing stone walls behind the houses, and ditches along the mentioned bearing wall. It is important to mention that the parcels are designated to be filled, in order to increase the overall level of the property. This will help regarding the increasment of the level of the houses knowing that the buffer level is 178 m see level, and the property level is 179-180m see level. Also in the front of the houses, along the road is designated another bearing wall, to protect the property from erosion. The houses are fenced with wire fence.

STUDIM URBAN DHE PROJEKT-ZBATIM PËR 17 SHTËPI NË GRAMSH (PARCELA GRAMSH)

Në parcelën e Gramshit janë parashikuar të ndërtohen dy shtëpi:

Shtëpia nr 2 tip 1 / 76 m2

Shtëpia nr 3 tip 2 / 95 m2

Punimet në lidhje me sistemimin e territorit përfshijnë muret mbajtës me gurë prapa shtëpive, dhe kuneta përgjatë murit mbajtës. Është e rëndësishme të përmendet se parcela do të mbusht me dhe, për të rritur nivelin e përgjithshëm të pronës. Kjo do të ndihmojë në lidhje me rritjen e nivelit të shtëpive ditur se niveli i Hidrocentralit të banjës do të arrijë 178 m, ndaj niveli i pronës arrin 179-180m. Gjithashtu në pjesën e përparme të shtëpive, përgjatë rrugës është caktuar një tjetër mur mbajtës për të mbrojtur pronën nga erozioni. Shtëpitë janë të rrethuara me gardh teli.

RECONSTRUCTION OF THE MAIN SQUARE IN GRAMSH

The purpose of this project is the revitalization of the facades along the main boulevard in Gramsh, reconstruction of the main square outside the City Hall and street electric lighting, which will be implemented in the context of urbanization of the Municipality of Gramsh.

Regarding the square, it is proposed a total reconstruction. Following the diagonal line that separates public from private buildings around the square, is created a green line with grass and small trees. The presence of the nature in this square, is reflected by the silhouettes of birds that fly over it. These silhouette outline the benches where the people will sit and relax. The harmonious organization of greenery and benches allow the citizens to move freely in the square, in the square where they feel very close to nature.

RECONSTRUCTION OF THE FACADES ALONG THE MAIN BOULEVARD OF GRAMSH

The purpose of this project is the revitalization of the facades along the main boulevard in Gramsh, reconstruction of the main square and street electric lighting, which will be implemented in the context of urbanization of the Municipality of Gramsh.

The facades along the boulevard, are not restored to their construction. We propose the total painting of buildings, and a plaster repair to those parts that are damaged. Our proposal is to prevail white color, and in some special elements like balconies or roofs, to use a light gray and yellow. This idea came after white color reflects light and purity. Being a neutral color, it connects well with many other colors and creates the idea of space.

The facades of administrative buildings are plastered with “graffiato” and is applied a decorative and colorful element of alucobond.

RIKONSTRUKSION FASADAT NË GRAMSH

Qëllimi i këtij projekti është rivitalizimi i fasadave përgjatë Bulevardit kryesor në Gramsh, rikonstruksioni i sheshit kryesor para Bashkisë dhe ndriçimi elektrik rrugor, që do të realizohet në kontekstin e urbanizimit të Bashkisë Gramsh.

Fasadat përgjatë bulevardit, nuk janë restauruar që nga ndërtimi i tyre. Në to vërehen pak ndërhyrje apo shtesa. Suvatimet janë në gjendje relativisht të mirë. Ne propozojmë lyerje totale të ndërtesave, dhe një riparim suvaje në ato pjesë që janë dëmtuar. Propozimi ynë është që të mbizotërojë ngjyra e bardhë, dhe në disa elementë të veçantë si ballkone apo streha, të thyhet me ngjyrën gri të çelët dhe të verdhë. Kjo ide ka ardhur pasi ngjyra e bardhë ka dritë dhe reflekton pastërti. Duke qenë një ngjyrë neutrale, ajo lidhet mirë me shumë ngjyra të tjera dhe të krijon idenë e hapësirës.

Fasadat e godinave administrative, janë suvatuar me grafiato dhe në to është përdorur një element dekorativ me alukobond shumëngjyrësh në formë rripash për t’u dhënë më shumë gjallëri.