MULTIFUNCTIONAL CENTRE IN SHIJAK

Under UNDP Albania’s request in cooperation with the Municipality of Shijak, we have designed the Implementation-Project and cost estimation of the Community Center for children with disabilities in Shijak.

Premises of the centre are proposed to be adjusted in an existing building. From the assessment made into this building, it is noticed that the building is amortized and damaged constructively. For this reason it is proposed the demolition of the existing building and the construction of a new one floor height building. The new building will maintain the footprint and measurement of the existing building. The surface of the building is 166 m². The facilities of the centre are as follows:

  • The main centre areas are: training / activities / library room, etc. (Surf. 15 m2), physiotherapy area(Sip. 25 m2), cafeteria and kitchen (Sip. 15 m2), office administration (Surf. 7.5 m2) a toilet for people with disabilities (Surf. 3.5 m2), 2 toilets (Sip. 8 m2), 2 classrooms (Surf. 14 m2 / each), a laboratory (Surf. 15 m2), two rooms for therapy (Surf. 6 m2), a toilet for people with disabilities (Surf . 3.5 m2), 2 toilets (Surf. 8 m2).

A special work is done on the accessibility of the building for people with disabilities. Elevation of entry is solved with a sloping ramp 6%. Communicating of the first floor with the second floor will be through stairs, but also with platforms/elevator at the case of persons moving on a wheelchair. All corners of the walls will be rounded, while the corridors will be a tough tape on the tiles, for orientation of visually impaired people. Along the corridors will be supported from hand rails. All the rooms are equipped with light signal (pulsing light). Likewise is designed an accessible toilets for disabled. All the rooms of classes, cafeteria, multifunctional hall, etc., are furnished to access people in wheelchairs. In the courtyard, is proposed a new sidewalk. Along this pavement will be constructed a ditch that will remove rainwater from the building. Control manholes are also provided for the removal of the toilet discharges and the connection with infrastructure points. It has also been worked  in conjunction with the signaling of emergency and fire protection.

QENDËR KOMUNITARE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË SHIJAK.

Me porosi të UNDP Albania dhe në bashkëpunim me Bashkinë Shijak, është hartuar Projekt-Zbatimi dhe preventivi i Qendrës Multifunksionale për Femijë me Aftësi të Kufizuara në Shijak. Ambjentet e kësaj qendre janë propozuar të sistemohen në një godinë ekzistuese. Nga vleresimi që iu bë kësaj godine në vend, u pa se ajo është në gjendje tejet të amortizuar dhe të dëmtuar konstruktivisht. Për këtë arsye u vleresua që godina të shembet dhe në vend të saj të ndërtohet një godinë e re një kat. Godina e re do te ruajë gjurmën dhe konturin e godinës ekzistuese. Sipërfaqja e katit është 162 m².
Ambjentet që do të përmbajë qendra janë si më poshtë:
 salla e trajnimeve/ aktiviteteve/ biblioteka, etj (Sip. 15 m²), salla e fizioterapisë (Sip. 25 m²), zyrë administrate (Sip. 7.5 m²), një tualet për PAK (Sip. 3.5 m²), 2 nyje sanitare (Sip. 8 m²), dy klasa (Sip. 14 m²), një laborator (Sip. 15 m²), dy dhoma terapie (Sip. 6 m²), drejtori (Sip. 7.5 m²), një tualet për PAK (Sip. 3.5 m²), 2 nyje sanitare (Sip. 8 m²).
Një punë e vecantë është bërë në lidhje me përshtatshmërinë e godines për PAK. Disniveli i hyrjes është zgjidhur me një rampë me pjerrësi 6%. Komunikimi i katit të parë me katin e dytë bëhet dhe me shkallë, por edhe me platformë lëvizëse në rastin e personave që lëvizin mbi një karrige me rrota. Te gjitha qoshet e mureve do të jenë të rrumbullakosura, ndërsa në korridore do të vihet një shirit i ashpër mbi pllaka, për orientimin e personave që nuk shikojnë. Gjithashtu përgjatë korridoreve do të vendosen parmakë për mbështetjen e dorës përgjatë lëvizjes. Të gjitha ambjentet janë të pajisura me sinjal dritë (dritë pulsuese). Po kështu një nyje sanitare është e asesueshme për PAK. Të gjitha ambjentet e klasave, mencës, sallës polifunksionale, etj. janë mobiluar për të aksesuar personat që levizin me karrige me rrota. Në pjesën e oborrit, është propozuar nje trotuar i ri. Pergjate ketij trotuari do te ndertohet nje kunete qe do te largoje ujerat e shiut nga objekti. Gjithashtu janë parashikuar puseta kontrolli për shkarkimin e tualeve dhe lidhjen me pikat e lidhjes. Gjithashtu është punuar në lidhje me sinjalistikën e emergjences dhe mbrojtjen ndaj zjarrit.

INTERIOR DESIGN AND SUPERVISION OF THE APARTMENT

This apartment is located in a new building in Kavaja street too close to the center of Tirana. The total surface of the apartment is 120 m2 and is organized in a living room with kitchen, matrimonial room, two children’s rooms and two bathrooms.
This apartment has a contemporary style composed of clean lines, the calm and smooth surfaces, as well as some more complex details. It is comfortable and spacious.
The apartment was treated with neutral colors, such as cream, white, brown and gray.

 

ARREDIM APARTAMENTI NË QENDËR TË TIRANËS

Ky apartament ndodhet në një pallat të ri në rrugë të “Kavajës” shumë pranë qendrës së Tiranës. Sipërfaqja e përgjithshme e banesës është 120 m² dhe është i organizuar në një dhomë ndejtje me kuzhinë, dhomë matrimonjale, dy dhoma fëmijësh dhe dy banjo.
Ky apartament ka një stil bashkëkohor përbërë nga linja të pastra, sipërfaqet e qeta dhe të lëmuara, si dhe disa detaje më të ndërlikuara. Ai është i rehatshëm dhe me hapësira të bollshme.
Apartamenti është trajtuar me ngjyra neutrale, të tilla si krem, të bardhë, kafe dhe të përhimë.